(Vissza a honlapra)
Címlap
Bevezető
Csömör legrégibb térképe
Gyülekezettörténet, 1798
   Címlap, előzéklap
   A gyülekezet történeti
   összefoglalója, 1717-1798


 

Hunc Samuelem Jacobaei, in munere hoc sacro Antistitis, 1730 excipiebat Adm. Rev. Joannes Lányi, per Excellentissimum Superintendentem Samuelem Antonium Csetnekini sacris initiatus ordinibus; qui denique Anno 1740. simul cum Rectore, socero suo lue pestifera extinctus est. Haec lues, quae Anno 1737. Budae atque Pestini initia capiebat, per tres annos tanta incrementa coepit, ut alas suas pestiferas per Budam, Pestinum, Tartsam, Kerepesinum, Mogyoródinum, Körösinum, Ketskemetinumque celeri cursu extenderet, tamque acriter praesertim in possessione nostra Csömör, saviebat, ut nonnisi undecim paria felices manserint superstites. – Post fata hujus V. D. Ministri, templum Csömöriensium, simul cum Schola, Parochia caet[eris] militari manu sub Capitaneo Hungaro Tüke iubente hoc Person. Praesentiae Regiae in Iudiciis, Grassalkovitz, contra datam subditis suis fidem, d. 29. Mart. adempta et occupata sunt. – Post hunc V. D. Ministrum fatis functum, nullos amplius habebat Ministros proprios, sed per Dominos Terrestres et Clerum Romano-Catholicum coacta fuit sacra Romano-Catholica longa serie annorum frequentare; immo, quod plus, et lecticalia eidem ministerio solvere. Cordatiores ecquidem bono reliquibus praeibant exemplo, templum vicinum Czinkottensium intrantes, operaque Ministri eiusdem utentes, ast non sine varia crebraque vexatione, et stricta depositione Lecticalium Ministeris Dno. Catholico Mogyorodiensi; quod usque annum […] durabat. – Tandem d. 3. Jan 1787. per determinationem I. Cottus [Comitatus] hujus Pesthiensis interventam, vigore benignarum Ordinationum Regiarum sub 6a Dec. 1785. No. 36969. sub 8a Aug. 1786. No. 32740. et sub 17a Oct. 1786. No. 44243. Intimatarum, ad Oratorium Possessionis Czinkotta aeque Aug. Confess. addictor. publico Religionis exercitio provisum, affiliata fuit. (Vid. Instrumentum Affiliationis Kerepessini d. 5. Febr. 1788. per Ladislaum Czabaji Ord[inarium] Iudl[ium] extradatum sub No. 1.) – Statim post affiliationem in evocando Rectore, qui pubi Scholasticae praeesset, eam in religione, aliisque scientij ipsis necessariis, imbueret, et ecclesiae praeoraret, solliciti erant. Quem in finem tempore veris Anni 1787. porrecta est I. Cottui [Comitatui] Instantia v. libellus supplex, subscriptione Spectabilis Dni Georgii Nisnyansky, pro tunc agentes Aug. Confess. addictorum in Hungaria, roboratus, (qui libellus supplex non est mihi ad manus) in quo indultum petierant, ut eis liceat introducere Rectorem Scholae qui pubem informaret, cantumque in Ecclesia dirigeret. Adepta favorabili Resolutione, ut scilicet Rectorem, propriis tamen sumptibus intertenendum introducere pro usibus suis possint; statim libellus supplex porrectus est I. Dominio Gödöllöiensi, in quo rogatum erat pro exscissione fundi intravillani pro Oratoris, Schola, hospitio Rectoris, aliisque aedificiis appertinentibus, et pro lignis, ad pavimentum, tectumque horum aedificiorum, necessariis. Clementissimus Princeps Antonius Grasalkovitz de Gyarak, perlectis his, Dominos Inspectores Inclyti Dominii, Josephum Noli, Ioannem Foltin, adiuncto eis Magistro Murariorum Gödöllöiensi, pro exscindendo hoc fundo intravillano ad Csömör mittit; qui hoc opus etiam feliciter terminarunt, in praesentia: loci notarii iurati Iosephi Györi Cath. Georgii Dubowsky alias Szuhaij dicti, pro tunc Iudicis A. Confess. Georgii Ratsko, Legislatoris A. C. Ioannis Kristan, jurato A. C. Mathiae Kováč, iurati A. C. Martini Vbrankovits, jur. A. C. Pauli Mrwa jur. A. C. Georgii Pásztor, jur. Cath. Ioannis Weress iur. Cath. Mart. Vhliar, iur. Cath. Andr. Húgyjk Iur. Cath. Ladisl. Malina, iur. Cathol. Andr. Oravetz iur. Cathol. et Rectore A. C. neoadducto Math. Kováč. Hac occasione etiam pro horto infra Scholam ad rivulum praetercurrentem; ut etiam pro area (humno) fundus sufficiens assignatus, excissus erat. – Sequenti denique anno 1788. d. 4. April. positum est fundamentum pro hoc aedificio, in praesentia V. D. M. Augs. Confess. Czinkottensis Georgii Dibbaij; Dni Spani I. Dominii, Stephani Králik (qui primum lapidem…
 

[Lányi János lelkész, 1730-40. Az 1737-40-es pestisjárvány. Csömör lelkész nélkül marad, Grassalkovich Antal kisajátítja az evangélikusok vagyonát. Katolikus templomlátogatási ill. párbérfizetési kötelezettség. 1787-től Cinkota leányegyháza. Iskolamester meghívása, egyházi telek kimérése, iskola, iskolamesteri lak és imaház építésének megkezdése. Alapkőletétel 1788. április 4-én.]

Eme Jakobeus Sámuelt a lelkész szent hivatalában 1730-ban követte a tisztelendő Lányi János, akit a tekintetes csetneki Antoni Sámuel szuperintendens iktatott be a szent hivatalba, s aki végül 1740-ben hunyt el a pestisjárványban az iskolamesterrel, apósával együtt. Ez a járvány, amely 1737-ben Budáról és Pestről vette kezdetét, három éven át akkorára növekedett, hogy igen gyorsan kiterjesztette ragályhozó szárnyát Buda, Pest, Tarcsa, Kerepes, Mogyoród, Körös és Kecskemét fölött, s különösen a mi falunkban, Csömörön oly keményen dühöngött, hogy csupán tizenegy házaspár [=család] élte túl szerencsésen.

E lelkipásztor halála után a csömöri templomot az iskolával és lelkészlakkal együtt Grassalkovich [Antal] királyi személynök parancsára – jobbágyainak adott szava ellenére – ez év március 29-én Tüke magyar kapitány erővel elfoglalta.

E gyászos sors által elragadott lelkipásztor után [a gyülekezetnek] nem volt többé saját lelkipásztora, hanem világi urai és a római katolikus papság arra kényszerítették, hogy hosszú éveken át a katolikus szertartásokat látogassa, sőt mi több, e szolgálatért még párbért is fizessenek. * Az okosabbak azonban a többiek számára jó példát mutatva a közeli cinkotai templomba jártak és az ottani lelkipásztor szolgálatával éltek, noha emiatt gyakran zaklatták őket, és keményen meghagyták nekik a párbér fizetését a mogyoródi katolikus lelkipásztor számára, * amely egészen az […] évig tartott.

Végül 1787. január 3-án a pesti nemes Vármegye határozatával és az 1785. december 6-i 36969. számú illetve 1786. augusztus 8-i 32740. számú királyi rendeletek értelmében [Csömör] a nyilvános vallásgyakorlás céljából a vele egyazon evangélikus hitvalláson lévő cinkotai falu leányegyházává vált. (Lásd a Kerepesen 1788. február 5-én Csabai László rendes szolgabíró által kiadott affiliációs okiratot az 1. szám alatt.)

Mindjárt a leányegyházzá válás után intézkedtek iskolamester meghívásáról, aki a tanulóifjúságot vezesse, őket a vallásban és a számukra szükséges egyéb tudományokban gyarapítsa, és az egyházban szónokoljék. Ebből a célból 1787. tavaszán a nemes Vármegyéhez kérelmet avagy könyörgő iratot terjesztettek fel a tekintetes Nisnyánszki György aláírásával megerősítve az evangélikus hitvallás az idő szerinti magyarországi elöljáróinak nevében (mely irat nincs most a kezemben), amelyben engedélyt kértek iskolamester beiktatására, aki az ifjúságot oktatná és az egyházban az éneket vezetné.

Amint kedvező határozatot nyertek, hogy ugyanis saját költségükön és a maguk hasznára iskolamestert fogadhatnak, azonnal kérvényt nyújtottak be a gödöllői uradalomhoz, amelyben kérték belső telek kihasítását imaház, iskola, iskolamesteri lak és a hozzá tartozó épületek számára, valamint fát az épületek padlatához és tetejéhez.

A kegyelmes gyaraki Grassalkovich Antal herceg a kérelem olvastán kiküldte Noli József és Foltin János uradalmi felügyelőket és velük együtt a gödöllői pallérmestert belső telek kimérésére. Ők ezt a feladatot szerencsésen el is végezték a következők jelenlétében: Győri József katolikus esküdt és jegyző, Dubovszki avagy Szuhai György akkori evangélikus bíró, Kristyán János evangélikus ülnök, Kovács Mátyás evangélikus esküdt, Ubrankovics Márton evangélikus esküdt, Mrva Pál evangélikus esküdt, Pásztor György evangélikus esküdt, Veres János katolikus esküdt, Uhliar Márton katolikus esküdt, Hugyik András katolikus esküdt, Malina László katolikus esküdt, Oravec András katolikus esküdt, valamint Kovács Mátyás frissen beiktatott evangélikus iskolamester. Ez alkalommal az iskola alatt a patakig terjedő kert számára, valamint a humno [szlovák: szérű] számára is elegendő telket mértek ki.

A rákövetkező 1788-as év április 4-én pedig letették az épület alapját Ribai György cinkotai evangélikus lelkész, Králik István uradalmi ispán (aki az alapkövet…