Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

A Csömöri Evangélikus Egyházközség (2141 Csömör, Petőfi Sándor utca 26. képviseli: Johann Gyula lelkész) – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a tulajdonában és fenntartásában álló temető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

A temető a Csömöri Evangélikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában álló, 1413 hrsz.-ú (8466 m2 területű) temető művelési ágban nyilvántartott ingatlan, a 2141 Csömör, Emlékmű köz 1. szám alatt.

 

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, 5 éves időtartamra 2018. február 1. napjától 2023. január 31. napjáig jön létre.

 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A fenntartó biztosítja az üzemeltető részére a fenntartásában lévő felépítmények használatát, a temetkezési szolgáltatás ellátáshoz szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítményeit akként, hogy azok állagmegőrzése, és kárveszélyviselése az üzemeltető feladata a jogviszony fennállása alatt.

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni 1-1 eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolatban:

 1. igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel és a szükséges hatósági engedélyekkel
 2. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata
 3. képviselőjének aláírási címpéldánya
 4. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban
 5. nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól
 6. a pályázó számlavezető bankjának igazolását arra vonatkozóan, hogy a pályázó számláin az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozása nem volt
 7. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezete

 

A pályázat nyertese (üzemeltető) kizárólagosan jogosult és köteles:

 • meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét és a szolgáltatás díjait
 • biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást
 • temetésfelvétel
 • kijelölni a temetési helyeket
 • az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése
 • sírhelynyitás és visszahantolás
 • hamvasztás és urnakiadás
 • a hamvak szórása
 • exhumálás és újratemetés
 • megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt
 • biztosítani a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat, viselni az ezzel kapcsolatban felmerülő közüzemi költségeket
 • gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását
 • vezetni és megőrizni a nyilvántartó könyveket
 • tájékoztatni a temetőlátogatókat
 • elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését, a hó eltakarítást, úgy hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson
 • gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
 • összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását
 • gondoskodni az ügyfélfogadásról

 

 

Egyéb feltételek:

 • A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.
 • Az ellátandó temetői tevékenység módját, mennyiségi és minőségi követelményeit a Fenntartó határozza meg.
 • Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonos fenntartótól díjazásra nem jogosult.
 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
 • Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy minden év június 30-ig beszámol a Presbitériumnak a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről. A Presbitérium időről időre ellenőrzi a szerződésben foglaltak teljesítését és az ellenőrzések tapasztalatai, illetve a fenti beszámoló alapján dönt arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Presbitérium javaslatára a lelkész jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

 

Az értékelés szempontjai:

 

A kiíró az ajánlatokat összességében értékeli, az elbíráláskor különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • a temetkezési szolgáltatások biztosításának feltételei, díja
 • gyakorlati elképzelés a temető üzemeltetésére, fejlesztésére vonatkozóan
 • temetőgondnok foglalkoztatására vonatkozó konkrét elképzelés (helyszíni jelenlét, gyakoriság, elérhetőség)
 • a teljesítéshez használt személyi és tárgyi feltételek, különösen a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módja.

 

Előnyt jelentenek a megfelelő referenciák.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. január 10. napja.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Csömöri Evangélikus Egyházközség címére: 2141 Csömör, Petőfi Sándor utca 26. szám alá. A pályázat érvényes, amennyiben az határidőben postai feladásra kerül.

 

A postai feladással egyidejűleg a kiíró e-mailes értesítést kér a pályázat feladásáról, a következő elérhetőségre: varhegyie@gmail.com címre. További információ a 70/431-5883 telefonszámon, vagy e-mailen dr. Várhegyi Éva presbitertől kérhető.

 

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Presbitérium a benyújtási határidő leteltét követő testületi ülésén bírálja el.

 

Szerződéskötés legkésőbb 2018. január 30-ig.

 

Csömör, 2017. november 20.

Johann Gyula

lelkész

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események