Temető

Temetői ügyintézés

ANTEA Kft.
Ügyelet: 0–24 óráig
Elérhetőség: 2141 Csömör, Emlékmű köz 1.
Telefon: 06-30-9418-878; 06-30-515-0091

temeto-1

A Csömöri Evangélikus Egyházközség Temetői Szabályzata

Ezen temetői szabályzat a következő jogszabályi rendelkezések figyelembevételével készült.

1.      1999. évi XLIII. Törvény a temetőkről és a temetkezésről.

2.       145/1999. (X.1.) Korm. Rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról.

Általános rendelkezések

1.§.

(1) A temető tulajdonosa, fenntartója, üzemeltetője a Csömöri Evangélikus Egyházközség. A temető használatának rendjéről ezen szabályzat rendelkezik.

(2) A tisztességes és méltó temetést mindennemű megkülönböztetés nélkül biztosítjuk felekezeti tartozástól függetlenül ezen szabályzatban előírtak szerint.

A temetés módja lehet egyházi és világi. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történhet. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők meghatározhatják, azonban a temetés feltételeiről előzetesen engedélyt kell kérni a gyülekezet vezetőségétől.

(3) A temető építési használata szerint zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak.

(5) A temető üzemeltetését a hivatkozott számú törvény, kormányrendelet és e szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.

2.§

(1)  A temető üzemeltetőjének általános feladatai:

            a/ vezeti a nyilvántartó könyveket

            b/ kijelöli a temetési helyeket

c/ elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítását

            d/ összegyűjti és elszállíttatja a hulladékot

            e/ gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.

(2) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az üzemeltetőnek Temető Nyilvántartó könyvet kell vezetni.

(3) Nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés) napja, az elhalt neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.

(5) A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

3.§

(1)     A temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, egyházi vagy világi szertartás szerint.

(2) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

4.§

(1)   A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta.

(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama hamvasztásos temetés esetében nem lehet kevesebb 10 évnél, egyéb esetekben nem lehet kevesebb 25 évnél.

5.§

(1)   Halottat csak előirt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani.

(2) A halottvizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltetőnek bemutatni.

(3) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult (rendkívüli halál), az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélye is szükséges.

(4) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére – a sírboltba temetés és az urna kivételével – olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

(5) A temetőben temetkezési szolgáltatást csak a kormányrendeletben meghatározott, műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételekkel rendelkező vállalkozó, szervezet végezhet.

6.§

(1) A sírhelytáblákat (parcellákat) úgy kell kialakítani, hogy azok gépjárművel
– indokolt esetben – gépkocsival megközelíthetők legyenek.

Temetési hely

7.§.

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblát, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

(2)   A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, a határoló út megépítése előtt nem lehet használatba venni.

(3)  A temető egyes területei – de legalább sírhelytáblánként az egyes temetési helyek – építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának feltételei meghatározhatók. A feltételeket a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződésben kell rögzíteni.

8.§.

(1) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát az alábbiak szerint határozzuk meg.

(2) A temetőben új sírhelytábla nyitása esetén kialakítandó temetési helyek méretei:

a) felnőtt sírhely                     2,10 m hosszú 2,00 m mély    1,00 m széles

b) felnőtt kettes sírhely         2,10 m hosszú 2,00 m mély    2,00 m széles

c) gyermeksírhely                  1,30 m hosszú 2,00 m mély    0,70 m széles

d) urnasírhely             0,80 m hosszú             0,50 m mély    0,60 m széles

e) kétszemélyes sírbolt          3,00 m hosszú 1,70 m mély    2,00 m széles

négyszemélyes sírbolt            3,00 m hosszú 1,70 m mély    3,00 m széles

sírbolt maximális magassága: 3,50 m

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet.

A sírhelyeken sírbolt kialakítása, felhantolása nem kötelező.

(4) Mélyített felnőtt sírhelybe még egy koporsó temethető. A sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön. Mélyített egyes sírhely esetén külön engedéllyel legfeljebb további egy elhunyt temethető.

(5) Felnőtt sírhelybe a koporsón kívül 6, gyermeksírhelybe 2 urna is elhelyezhető az üzemeltető engedélyével.

(6) Az elhalálozástól számított öt éven belül a sír-sírbolt felnyitására engedély, hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés nem engedélyezhető. Kivétel nyomozóhatóság kérésére, rendelkezésére. Fertőző, vírusos betegségben elhunyt temetési helyének megnyitása csak egy év elteltével engedélyezhető.

(7) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet, a sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával – a talajban lebomló természetes anyaggal lehet burkolni.

Temetési helyekkel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlása

10.§

(1) Az egyes temetési helyek feletti jog megszerzéséért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét az egyházközségi presbitérium határozza meg. A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.

(2) Rátemetés esetén az érvényben lévő egyes sírhely árát kell megfizetni.

(3) A sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

(4) Urnaelhelyezés esetén a rátemetésnél alkalmazott díjakat elhunytanként kell figyelembe venni, ezen temetési mód azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog egyszeri megváltásának időtartama:

a) egyes sírhely esetén (felnőtt és gyermek): 25 év
b) urnasírhely esetén: 10 év

(6) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik. A temető üzemeltetője a lejárat napjától számított egy év elteltével jogosult intézkedni a temetési hely újbóli felhasználására. A síremlékek ez esetben a temető tulajdonosának tulajdonába mennek át.

(7) A temetkezési helyek használati jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó törvényes örökös használati jogot szerez.

Díszsírhelyekkel kapcsolatos szabályok

11.§

(1) A presbitérium javaslatára a közgyűlés azon személy részére, aki kiemelkedő munkát végzett, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fenntartásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye is eltemethető.

(4) A díszsírhely parcellába a koporsónak a földbe temetése, vagy elhamvasztás után az urna elhelyezése megengedett.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a temetőt üzemeltető köteles gondoskodni saját költsége terhére.

Temetkezési és temetői szolgáltatások

12.§

(1) A temetőbe csak jogszabályokban előirt követelményeknek megfelelő szolgáltatók végezhetnek temetkezési szolgáltatást.

(2) Az eltemettető külön kívánságára a felravatalozott koporsót a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. A koporsót a földbe helyezés előtt le kell zárni.

(3) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

A temetési helyek, sírhelyek fenntartása

13.§

(1)A temetőben munkát végezni az e szabályzatban foglaltak szerint lehet.

(2) A temetési hely felett rendelkezők által végezhető munkák:

a)      egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények, talajtakaró növények, alacsony cserje ültetése, ápolása

b)      cserepes, vágott, élő és művirág, koszorú elhelyezése

c)      fák ültetését csak az üzemeltető engedélyével lehet végezni.

(3) A sírhely felett rendelkezési joggal bíró köteles a sírhely 30 cm-es körzetének gondozását, gyomirtását rendszeresen elvégezni. Amennyiben ezen kötelezettségét az üzemeltető általi 5 éven át, évente történő felszólítás ellenére sem teljesíti, a sírhely újra értékesíthetővé válik a hátralévő időarányos sírhely bérleti díj visszatérítése nélkül.

(4) A temetőben végezhető minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.

(5) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását.

Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. Az esetleges károkozást meg kell téríteni. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

A temető rendje

15.§

(1)A temető nyitva tartásának rendjét és temetői szabályzat legfontosabb előírásait tartalmazó rendelkezéseket egy külön táblán a temető bejáratánál – jól látható módon el kell helyezni. A táblán fel kell tüntetni, hogy a teljes temetői szabályzat hol található. (Lelkészi hivatal, temető gondnok)

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(5)A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. Az üzemeltető a hulladék elhelyezésére tároló konténert biztosít.

(6) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(7) A temető területére kutyát, vagy más állatot bevinni tilos. Kivétel vakvezető kutya.

(8) Építőanyagnak a temetőbe való beszállítása, illetve építési, bontási munkák elvégzése csak az üzemeltető hozzájárulása alapján történhet.

(9) Sírkő, síremlék és fejfa temetőből történő kivitelét – vagyonvédelmi  okokból – a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni, az elszállításra csak ezt követően kerülhet sor.

(10) A temetőbe személyautóval, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.

(11)A (10) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és – egyedi elbírálás alapján – azokra, akik az üzemeltetőtől előzetesen engedélyt kaptak.

Záró rendelkezések

16.§

A temetői szabályzatot az egyházközségi közgyűlés hagyja jóvá. A közgyűlési jegyzőkönyvben meghatározott napon lép hatályba.

Jóváhagyta a Csömöri Evangélikus Egyházközség közgyűlése 2009. április 26-án. Hatályba lépett 2009. május 1-jén.

temeto-2

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események