A reformáció ünnepe

Ebben az évben az evangélikusok számára fontos, identitásukat is meghatározó egyházi ünnepre sokféleképpen készült a csömöri gyülekezet, és több alkalommal is megemlékezett Luther közel ötszáz évvel ezelőtti tetteiről.

Október 27. szerda, este 6 óra:

A nemrégiben felújított községi könyvtár meghívására Solymár Péter lelkész „A Biblia és Luther” címmel tartott előadást, amin a gyülekezet több tagja részt vett. A történeti-teológiai visszapillantás az 1517-es történésekre nemcsak egy új és érdekes program volt, hanem – különösen a protestáns hallgatóknak – segített ráhangolódni a reformáció ünnepére.

  

„Ki volt Luther Márton és mit akart?” – így kezdte előadását Solymár Péter. A Luther-idézetekkel és énekekkel színesített egyórás előadásban a legelső, kicsit talán meghökkentő válasz így hangzott: „Luther Márton nem akart új egyházat létrehozni.” A wittenbergi vártemplom kapujára szegezett 95 tételével csupán vissza kívánta fordítani a katolikus egyházat és vezetőit a bibliai alapokhoz, amelyektől a búcsúcédulák árusításával végképp eltávolodtak.

Az előadás emlékeztetett Luthernek a – mai kifejezéssel éve – közoktatás és köznevelés terén végzett hatalmas munkáságára. A Biblia német nyelvre fordításával ugyanis lehetővé tette, hogy minden olvasni tudó emberhez eljusson Isten igéje. A teológia tudományában kevésbé képzettek számára káté (kis könyv rövidebb-hosszabb kérdésekkel és válaszokkal) formájában foglalta össze a hit és hitgyakorlás legfontosabb tudnivalóit. Ezeknek a kis könyveknek a létjogosultságát és hatását mi sem bizonyítja jobban, mint a tény, hogy a konfirmandusok a mai napig Luther Kis Kátéját tanulmányozva tesznek „vizsgát” tudásukból.

Az előadás teljes szövege hamarosan itt is olvasható lesz.

Solymár Péter előadásáról hangfelvétel is készült, amelyről kérésre másolatot készítünk. Az igényléseket kérjük, hogy a lelkészi hivatalban jelezzék Johann Gyula lelkésznek.

Október 31. vasárnap, reggel 9 óra:

A vasárnapi iskolában is a reformáció ünnepe volt a nap témája. A gyerekek elénekelték az evangélikusok himnuszaként ismert „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű Luther éneket. Ezt követte Boda Zsuzsa gyereknyelven megfogalmazott, képekkel illusztrált előadása.

Október 31. vasárnap, délelőtt 10.30, ünnepi istentisztelet:

Az igehirdetés alapigéje ezen a napon a 32. Zsoltár 6-10. verse volt. A zsoltáros „az igaz bűnbánó boldogsága és reménysége” címet adta a szakasznak. Johann Gyula prédikációjában felelevenítette Luther 95 tétele kapcsán az ágostoni szerzetes hitbéli vívódását. Mint hallottuk, Luther úgy nézett szembe szorongató bűneivel, hogy közben egyedül Jézusra figyelt. Nem érezte, hogy igazán feloldozást kapott volna a gyóntatópapjától. A bűnbánatot gyötrődve élte át magányban, és a megbocsátást egyedül Krisztustól remélte. Az igehirdetésben ez az „egyedül Jézussal” és „egyedül hit által” Luther-kép rajzolódott elénk. Hasonlóan a nagy reformerhez, a mai ember számára sincs más út, minthogy valóságosan átélje az élete okozta feszültségeket, és Jézussal a középpontban kapjon feloldozást a bűnei alól.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események